За проекта

Проект „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит”
№ 812108-31 от 21.05.2015 г.

Водеща организация: фондация „Европейски институт“ – България
Партньор: „Институт за приложни международни изследвания FAFO” – Норвегия
Териториален обхват: Република България
Области: Бургас, Варна, Сливен, Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, Монтана
Продължителност: 21:05:2015 – 30.04.2016 г.

Общата цел на проекта е насочена към повишаване на капацитета на българските държавни институции в борбата с организираната престъпност, по-специално трафика на хора.

 

Специфични цели на проекта:
  • Придобиване и повишаване на знанията на българските държавни служители в областта на Шенгенското сътрудничество и борбата с трансграничната и организираната престъпност, включително трафика на хора.
  • Обмен на добри практики със съответните институции за борба с трафика на хора и организации в Норвегия и Холандия.
Специфични дейности:
  1. Провеждане на проучване и оценка на нивото на знания и на специфичните нужди за допълнителни знания на служители на ГД „Гранична полиция” и Дирекция „Миграция”, прокурори, съдии експерти от Националната следствена служба и Държавната агенция за национална сигурност, Националната и Местните комисии за борба с трафика на хора, в градовете Бургас, Варна, Сливен, Пазарджик, Велико Търново, Пловдив, Монтана и Благоевград.
  2. Провеждане на 8 мултидисциплинарни обучения в България за служители на ГД „Гранична полиция” и Дирекция „Миграция“, прокурори, съдии, експерти от Националната следствена служба, Държавната агенция за национална сигурност, Националната и Местните комисии за борба с трафика на хора, които имат за цел да запознаят участниците с най-новите тенденции за борба с трафика на хора в България. Обученията ще се провеждат в районите на Бургас, Варна, Сливен, Пазарджик, Велико Търново, Пловдив, Монтана и Благоевград, Те целят подобряване на сътрудничеството между институциите по време на разследването и наказателното производство, обмен на опит и добри практики. Участниците ще бъдат обучавани от опитни обучители на партньорски организации от Норвегия и Холандия;
  3. Разработване на Наръчник на български и английски език, който ще бъде и основен интерактивен и референтен инструмент за обученията и бъдещо ръководство за всички участващи институции;
  4. Провеждане на обучителен семинар „Обучение на обучители“ в България, който има за цел да обучи и сертифицира десет служители на ГД „Гранична полиция” и Дирекция „Миграция”, прокурори и експерти от Националната следствена служба и Държавната агенция за национална сигурност, Националната и местните комисии за борба с трафика на хора за изпълнението на свързани с Шенген процедури по отношение на борбата с трафика на хора и други форми на организирана престъпност.
Целева група:

Български съдии от окръжни и районни съдилища, прокурори от окръжни и районни прокуратури, длъжностни лица от Държавната агенция за национална сигурност и Националната следствена служба, полицейски служители от ГД „Гранична полиция” и Дирекция „Миграция”, експерти от Националната и местни комисии за борба с трафика на хора. Всички са държавни служители.

Брой лица от целевата група: 200

Брошура с представяне на проекта